Heimatkunde-Schwelm.de

            Stadtgeschichte-Schwelm.de
  Suche gezielt auf Heimatkunde-Schwelm.de

Heimatfest Motto, Plakate, Bilder 1961-1975

               
Jahr Motto Plakate Allgemeine Bilder Zeitungen
1961 Üowern Tun gekieken
K
D
K
     
1962 Daghell un Stieckedüster
K
D
K
K
D
K
           
1963 Vie hätt noch watt im Düppen
  
1964 Em Speigel gekiäcken
  
1965 Et löpt wie‘n Drülldopp
K
D
K
       
1966 Vie blitt opp dä Äer
             
1967 Quäer düörch dä Tieden
K
D
K
K
D
K
K
D
K
K
D
K
       
1968 Ümmer drüöwer küern
K
D
K
K
D
K
K
D
K
K
D
K
K
D
K
 
1969 Güssen, vandage und moane
K
D
K
K
D
K
K
D
K
K
D
K
   
1970 Op dä Schüppe genoammen ca. 

K
D
K
             
1971 Spar watt, dann hiässe watt
   
K
D
K
         
1972 Water op da Müöllen
 
1973 Inne Panne gehauen
           
K
D
K
K
D
K
K
D
K
         
1974 Düött un datt van allem watt
         
K
D
K
K
D
K
K
D
K
K
D
K
K
D
K
K
D
K
K
D
K
K
D
K
     
1975 Dat hä vie giäne
     
H
S
H
S